തല മുടിയും താടിയും തഴച്ചു വളരുവാൻ എളുപ്പ മാർഗ്ഗം ആവണക്കെണ്ണ Castor Oil for Hair Growth Hairgrowth

തല മുടിയും താടിയും തഴച്ചു വളരുവാൻ എളുപ്പ മാർഗ്ഗം ആവണക്കെണ്ണ Castor Oil for Hair Growth Hairgrowth

ഇടതൂര്‍ന്ന മുടിക്കും ഭംഗിയുളള പുരികത്തിനും ആവണക്കെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം

മുടി കട്ടിയുളളതാകാനും വളരാനും ആവണക്കെണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണയും യോജിപ്പിച്ച് മുടിയിലും തലയിലും നന്നായി പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യാം

WOW 100% Pure Castor Oil – Cold Pressed – For Stronger Hair, Skin & Nails – No Mineral Oil & Silicones – 200mL

Rubbing castor oil on your scalp and the roots of your hair will regenerate new hair growth and also thicken thinning hair within months. The anti-bacterial and anti-fungicidal properties of castroil protect the scalp and hair from infections that can cause hair loss. The omega-9 fatty acids in castor oil nourish the hair and prevent the scalp from drying.

For your face, remove dirt, grime, make-up, and dry skin leaving your face delicious. Helps to fight acne, reduce acne scars, body moisturizer, no more terribly flaky dry legs, smooth skin, even skin tone, reduces pigmentation, minimizes fine lines and wrinkles, reduces dark circles & eye bags, fades stretch marks, and helps minor skin infections.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*