സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് / പാടുകൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം How to Remove Stretch marks

November 28, 2019 Annie Stephan 0

സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് / പാടുകൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം How to Remove Stretch marks പ്രസവ ശേഷവും, അമിത വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നവര്‍ പെട്ടെന്നു ഭാരം കുറയ്ക്കുമ്പോള്‍ വയറ്റില്‍ സ്‌ട്രെച്ച് മാര്‍ക്കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് . […]