ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനെഗർ ഒരു സർവ്വരോഗസംഹാരി Apple Cider Vinegar A Magic Health Drink

ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനെഗർ ഒരു സർവ്വരോഗസംഹാരി Apple Cider Vinegar A Magic Health Drink

ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനെഗർ വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് റിമൂവർ

ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനെഗർ നിങ്ങളുടെ സിരകളിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ തടവുക, ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുടിക്കുക.

Apple cider vinegar has various healthful properties, including antimicrobial and antioxidant effects. In this video we discuss various topics related to apple cider vinegar. apple cider vinegar can be used for dandruff removal, apple cider vinegar for weight loss, how to use apple cider vinegar for acne , apple cider also useful for wrinkles removel , we can use as a homemade makeup remover   , homemade toner, homemade hair conditioner, apple cider vinegar beauty tips

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*