അകാലനരയും മുടികൊഴിച്ചിലും മാറാൻ ഒരു അത്ഭുത എണ്ണ Natural remedy for black hair

അകാലനരയും മുടികൊഴിച്ചിലും മാറാൻ ഒരു അത്ഭുത എണ്ണ Natural remedy for black hair

മുടികൊഴിച്ചിലകറ്റാൻ കയ്യോന്നി എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണാം
ഔഷധ ഉപയോഗങ്ങള്‍. കയ്യോന്നി എണ്ണ കാച്ചിയും താളിയാക്കിയും മുടിയില്‍ പുരട്ടിയാല്‍ മുടിക്ക് നല്ല വളര്‍ച്ചയും കറുപ്പും ഉണ്ടാകും.

Bhringraj Ayurvedic Hair Oil  Provides Healthy Nourishment To Weak Hair Roots, Dry Scalp & Hair With Fair Appearance

Bhringraj oil has antimicrobial and antifungal properties that can help reduce dandruff. The oil also has anti-inflammatory properties, stopping these causes of hair loss and pre-mature greying of hair.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*