1 രൂപ ചിലവില്ലാതെ മൗത്ത് വാഷ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം Homemade Mouth Wash DIY

1 രൂപ ചിലവില്ലാതെ മൗത്ത് വാഷ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം Homemade Mouth Wash DIY

 

Homemade Mouth Wash, Easy Mouth Wash Recipe, homemade mouthwash for bad breath , indian home remedies for bad breath

Desensitizing: Hiora-K Mouthwash Contains Natural Potassium That Reduces Tooth Sensitivity From Varied Etiologies. It Also Restores The Mineral Composition Of Teeth, Strengthening Them As A Result.Take 15 Ml Of Mouthwash. Rinse Mouth Thoroughly For 30 Seconds And Expel. Use Twice Daily.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*