സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് / പാടുകൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം How to Remove Stretch marks

സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് / പാടുകൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം How to Remove Stretch marks

പ്രസവ ശേഷവും, അമിത വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നവര്‍ പെട്ടെന്നു ഭാരം കുറയ്ക്കുമ്പോള്‍ വയറ്റില്‍ സ്‌ട്രെച്ച് മാര്‍ക്കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് .
സ്ത്രീകളെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്നാണ് വയറില്‍ അങ്ങിങ്ങായുള്ള സ്‌ട്രെച്ച് മാര്‍ക്കുകള്‍. എത്രയൊക്കെ പരിചരിച്ചാലും വെള്ളനിറത്തില്‍ കാണുന്ന ഈ കലകള്‍ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്.

Mom & World Skin Bio Therapy Oil For Stretch Marks, Scars & Skin Toning – 200Ml (With Argan Oil, Cocoa Butter)

Bio Therapy Oil – Helps Improve the Appearance of: Fine Lines, Pregnancy Stretch Marks, Scars, Dark Spots, Uneven Skin Tone & Aging Skin

Skin looks and feels soft and smooth with this unique, non-greasy, non-staining formula.
Protects, nourishes and moisturizes skin. Leaves skin soft and smooth with no oily traces.
100% natural formulation with the ultra-nourishing blend of cold-pressed oils and botanicals. such as USDA Organic Moroccan Argan Cold Pressed Oil, Extra Virgin Olive Oil, Organic Sesame Oil, Organic Virgin Coconut Oil, Sweet Almond Oil, Castor Oil, Cocoa Seed Butter
FAST RELIEVE DRY, ITCHY & CRACKED SKIN: This product is specifically formulated to improve dry cracked skin in days and promote the growth of healthy skin cells for long-term benefits.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*