വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ Apple Cider Vinegar ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം Weight Loss Drink

വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ Apple Cider Vinegar ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം Weight Loss Drink

വണ്ണം കുറയാനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനും പ്രമേഹ രോഗത്തിനും എല്ലാം പലരും കഴിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനിഗർ.

ഇതു ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു വായ കഴുന്നത് നല്ലതാണ് പല്ലിനു നിറം പിടിക്കാതിരിക്കാൻ.

  • Helps control weight, promotes digestion & ph balance
  • Helps soothe dry throats and remove body sludge toxins
  • Helps maintain healthy skin and promote youthful, healthy bodies
  • Soothes irritated skin and relieves muscle pain from exercise

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*