മുഖത്തിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ Easy Skin Whitening And Glowing Tips

മുഖത്തിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ Easy Skin Whitening And Glowing Tips

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ചന്ദനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.
ആന്റി ഏജിങ് നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഈ ഒരു ഫേസ്പാക്ക് നു

Sandalwood or Chandan is prized in Ayurveda as an excellent beauty ingredient that is natural, reliable and effective.

Sandalwood is imperative to save yourself from the harmful rays of the sun. The natural oils present in sandalwood help to get rid of a sun tan from your skin.

Sandalwood causes coagulation of skin proteins, it protects your skin from any type of allergeies.

Mix one tablespoon of sandalwood and a pinch of turmeric and rose water. Apply this pack on face, and leave it overnight to get rid of acne, scars and blackheads.

 

Organic Sandalwood Face Pack

For Skin Softening Apply sandalwood essential oil on your face and massage gently. Leave it on overnight and wash with lukewarm water the next morning.

Remove darkspots, Mix 1 tablespoon of sandalwood powder and coconut oil and massage it on your face and leave it on overnight. With regular usage, the dark spots will vanish.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*