നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആയുര്‍വ്വേദ ക്രീം Best Skin Whitening Cream Vibha Cream Kottakkal Uses

Vibha Ayurvedic Skin Whitening Cream നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആയുര്‍വ്വേദ ക്രീം

Hello friends I am Annie Yujin, welcome back to Tips For Happy Life.
Glad you found me and my videos on YouTube. No matter whether you are new or old to my channel, a big virtual hug to you and WELCOME to the family “Tips For Happy Life By Annie Yujin”.
Thanks for watching! Please don’t forget to LIKE, COMMENT and SHARE! Thanks a lot for SUBSCRIBING and SUPPORTING us! We will always try to bring something new for you all. Love you all.

Natural skin care cream for all type of skin. Improves skin texture. Removes blemishes of skin. Provided anti bacterial and moisturizing properties.

Ingredients are Arishta, Aswatha, Nyagrodha, Kumari, Haridra, Manjishtha, Keratail. Directions. For external application on the affected area.

Indications

Admire your Skin you are a new born. Natural skin care cream for all type of skin. Improves skin texture. Removes blemishes of skin. Provided anti bacterial and moisturizing properties.

Ingredients

Arishta, Aswatha, Nyagrodha, Kumari, Haridra, Manjishtha, Keratail.

Directions

For external application on the affected area.

നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആയുര്‍വ്വേദ ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധവും ഗുണങ്ങളും അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക

Product Links

KOTTAKKAL VIBHA SKIN CARE CREAM –

 

KOTTAKKAL Vibha Bath Soap – https://amzn.to/38u6n6Z

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*