കടുത്ത താരനും ചൊറിച്ചിലും മാറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലി Dandruff Removal Hair Mask

കടുത്ത താരനും ചൊറിച്ചിലും മാറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലി Dandruff Removal Hair Mask

കേശസംരക്ഷണത്തില്‍ എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണ് തലയിലെ താരന്‍. എന്നാല്‍ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എത്ര കടുത്ത താരന്‍ ശല്യവും മാറ്റാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.പലർക്കും അവരുടെ തലയോട്ടിക്കു ചേരാത്ത തരം ഷാമ്പൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് താരന് കാരണം
അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ താളിയോ ഹെർബൽ ഷാമ്പൂവോ ഉപയോഗിക്കുക , എങ്ങനെ നമുക്കു താരനെ അകറ്റാം എന്ന് നോക്കാം

Organic Fenugreek Methi Powder

Prevent Premature Graying: Fenugreek Seeds Have Properties That Help Hair Retain Its Pigment. This Helps Delay Graying.

Herbal shampoo

Biotique Bio Neem Margosa Anti-Dandruff Shampoo and Conditioner 400 ml
Hair Type: Suitable For All hair Types
Usage: Apply liberally to wet hair and work lather through strands, from scalp to ends. Rinse well with water.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*